Εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών

Μεγάλη εγκατάσταση αποθήκευσης και διακίνησης πετρελαιοειδών χρησιμοποιεί μικροοργανισμούς της εταιρίας Alken-Murrey στη Μονάδα επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων.

Τα απόβλητα της εταιρίας προέρχονται από τις εξυδατώσεις των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων καθώς και από ρυπασμένα με πετρελαιοειδή όμβρια τα οποία προέρχονται από τους χώρους των γεμιστηρίων και των λεκανών προστασίας διαρροών γύρω από τις δεξαμενές αποθήκευσης.

Η τροφοδοσία της Μονάδας επεξεργασίας ήταν ασυνεχής (από δύο φορές την εβδομάδα έως μία φορά κάθε δέκα ημέρες) λόγω μεγάλης διακύμανσης στο υδραυλικό φορτίο των αποβλήτων.

Ετσι, έπρεπε η Μονάδα βιολογικού καθαρισμού να λειτουργεί με μικροοργανισμούς ανθεκτικούς σε έλλειψη τροφής για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε μεγάλες διακυμάνσεις οργανικού φορτίου.

 

ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Επιλογή κατάλληλης βιομάζας στη δεξαμενή αερισμού
Οι μικροοργανισμοί (των προϊόντων) CF-7008 και CF-7026 τροφοδοτήθηκαν στη δεξαμενή αερισμού από την έναρξη λειτουργίας της (μονάδας), με σκοπό την επιλογή της κατάλληλης βιοποικιλότητας για την αποτελεσματική επεξεργασία των υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων της εγκατάστασης. Χρησιμοποιούνται πλέον σε πολύ μικρές δόσεις, όποτε χρειάζεται, για ενίσχυση της βιομάζας.
Η απόδοση της βιολογικής βαθμίδας σε ΒΟD5 ήταν μεγαλύτερη από 97% και το γεγονός αυτό συνέβαλε καθοριστικά στην απόκτηση άδειας λειτουργίας για την εγκατάσταση.

Τα χαρακτηριστικά των πρωτογενών αποβλήτων ήταν τα εξής :
Παροχή=20-100 m3/εβδομάδα
BOD=500-800 mg/l
COD=1.500-2.000 mg/l
Ορυκτά έλαια και υδρογονάνθρακες=500-1.000 mg/l
Αιωρούμενα στερεά (SS)=50-100 mg/l

Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων ήταν τα παρακάτω:
ΒΟD COD Ορυκτά έλαια και υδρογονάνθρακες Αιωρούμενα στερεά (SS)

Η Μονάδα επεξεργασίας των αποβλήτων περιελάμβανε τα παρακάτω τμήματα:
Δεξαμενή εξισορρόπησης
Ελαιοδιαχωριστής κεκλιμένων φύλλων
Φρεάτιο ρύθμισης του pH
Κροκίδωση/Συσσωμάτωση
Δεξαμενή επίπλευσης με εισαγόμενο αέρα (IAF)
Δεξαμενή αερισμού/καθίζησης (SBR)
Φίλτρο άμμου
Φίλτρο ενεργού άνθρακα
Αφυδάτωση ιλύος

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αντιμετώπιση δυσοσμιών που εκλύονταν από στάσιμα πετρελαιοειδή
Η εγκατάσταση επεξεργασίας των πετρελαιοειδών αποβλήτων λόγω της ασυνεχούς λειτουργίας της είχε ποσότητες πετρελαιοειδών στάσιμες για αρκετά μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αυτό οδηγούσε, ιδίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες, στην έκλυση πολύ έντονων δυσοσμιών στην ευρύτερη περιοχή.
Προστέθηκαν από τη BIOBEST μικρές ποσότητες Clear-Flo 7008, στα φρεάτια και δεξαμενές όπου παράγονταν δυσοσμίες.

Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσα σε λίγες ώρες. Εκτοτε το CF-7008 προστίθεται προληπτικά στα παραπάνω σημεία και δεν υπάρχει πλέον παραγωγή δύσοσμων αερίων.